Công nghệ Tin tức

  • 01/03/2024 - 08:00

    Mở lớp học 2030

    Bài toán giáo dục kết hợp sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (A.I) cũng như nhiều công nghệ khác để tạo ra những thay đổi đột phá trong giáo dục.