Xuất khẩu Tin tức

  • 24/11/2023 - 06:30

    Xuất khẩu lao động: Vui trước, buồn sau

    Xuất khẩu lao động có thể giải quyết tình trạng thiếu việc làm nhưng hệ quả về lâu dài đối với khả năng thu hút FDI là chưa thể lường trước được.